REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOSCIOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO KASIA-BUTIK


 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającą KASIA-BUTIK Katarzyna Pruss

  

I.    Postanowienia ogólne

 

 • Niniejszy regulamin określa warunki programu lojalnościowego (Klubu) Sklepu Internetowego Kasia Butik
 • Organizatorem programu jest właściciel sklepu Kasia Butik: Katarzyna Pruss z siedzibą w Dalki k Gniezna, adres: os. Cieniste 15, NIP 7842373202, REGON 302197612 zwany dalej Organizatorem.
 • Program Lojalnościowy został uruchomiony w dniu 09.01.2022 o g. 20.00
 • Naliczanie punktów lojalnościowych rozpoczęło się w momencie uruchomienia programu lojalnościowego.
 • Klient przystępuje do programu poprzez: założenie konta użytkownika w sklepie internetowym www.kasiabutik.pl (dalej: "SKLEP INTERNETOWY"). Z momentem przystąpienia do Klubu Klient staje się Klubowiczem.
 • Zasady uczestnictwa w programie reguluje niniejszy Regulamin, który zostanie zamieszczony na stronie kasiabutik.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie istnienia Klubu, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie ograniczą praw Klubowiczów w zakresie Premii lub udziału w dedykowanych promocjach w ramach programu lojalnościowego na zasadach obowiązujących przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.kasiabutik.pl. W razie braku zgody na zmiany w Regulaminie Klubowicz może zrezygnować z członkostwa w Klubie w każdym czasie.


II.    Zasady programu


 • Klub to specjalny program lojalnościowy przeznaczony dla wszystkich klientów Sklepu Internetowego (dalej zbiorczo zwane również "SKLEP INTERNETOWY" kasiabutik.pl), którzy założyli konto użytkownika w Sklepie Kasia Butik.
 • Twój aktualny status uczestnictwa w klubie można sprawdzić na stronie kasiabutik.pl po zalogowaniu na konto użytkownika
 • Aby przystąpić do programu, należy:
 • założyć konto użytkownika w Sklepie Internetowym kasiabutik.pl,
 • zapoznać się z regulaminem sklepu oraz polityką prywatności,
 • wyrazić zgodę na akceptację regulaminu oraz zgodę na ptrzetwarzanie danych osobowych
 • wyrazić chęć udziału w programie poprzez kliknięcie przycisku "Załóż konto",
 • następnie wyślemy Ci wiadomość e-mail, w której należy potwierdzić chęć uczestnictwa w Klubie poprzez kliknięcie przycisku "aby potwierdzić adres e-mail, kliknij w poniższy link"
 • Uczestnikami Klubu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 • Konto Klubowicza, który potwierdził chęć korzystania z programu lojalnościowego, powinno posiadać wymagane dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
 • Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do niepodejmowania działań sprzecznych z dobrymi obyczajami jak również wykorzystywania członkostwa w Klubie w celach komercyjnych lub działania na szkodę Organizatora. W szczególności Klubowicz nie może podejmować w związku z uczestnictwem w Klubie następujących działań:
 • dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym w imieniu lub na rzecz innej osoby z wykorzystaniem Premii przysługującej Klubowiczowi,
 • prowadzenia w związku z członkostwem w Klubie działalności komercyjnej, w szczególności polegającej na odsprzedaży towarów nabytych w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Premii,
 • przekazywania dostępu do konta Klubowicza w Sklepie Internetowym osobom trzecim w celu skorzystania z Premii Klubowicza,
 • Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Klubowicza z członkostwa w Klubie w razie naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.


 • Konto w Klubie Kasia Butik może zostać dezaktywowane, po wycofaniu zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta klienta, informacji marketingowych oraz handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez kasiabutik.pl


III.    Zasady naliczania i wykorzystywania rabatu w programie lojalnościowym

 • Klubowicz, dokonując zakupów w Sklepie Internetowym gromadzi punkty lojalnościowe, gdzie za każdą wydaną 1 złotówkę, otrzymuje 1 punkt lojalnościowy. Punkty lojalnościowe sumują się na koncie Klienta i mogą być zamienione na bon rabatowy (zwany premią).
 • Od dnia 1.07.2022 r. program lojalnościowy Kasia Butik pozostaje aktywny jedynie dla użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta klienta, informacji marketingowych oraz handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez kasiabutik.pl,
 • Klubowiczom, korzystającym z programu premiowego Kasia Butik, naliczana jest Premia kwotowa w wysokości równowartości 5% od wartości każdego dokonanego zakupu w Sklepie Internetowym. Wykorzystanie Premii następuje na zasadach określonych poniżej. Premia nie podlega zamianie na gotówkę. Premia kwotowa jest wyliczana, a następnie zaokrąglana matematycznie do pełnych złotówek.
 • Kody rabatowe, które zostały wygenerowane z punktów Klubu, nie mogą być wykorzystane gdy w koszyku klienta znajduje się produkt należący do kategorii "Bony podarunkowe",
 • 1 punkt lojalnościowy przeliczany jest na 0,05 zł. Klubowicz może zamienić punkty na kod rabatowy przy min. 100 zgromadzonych punktach z zastrzeżeniem, że wszystkie zgromadzone punkty zamienią się na 1 bon rabatowy po kliknięciu „Zamień na kod rabatowy". Wygenerowany Kod Rabatowy nie podlega zamianie na punkty lojalnościowe. Bon rabatowy może pokryć 99% wartości zamówienia, a wartość zamówienia musi wynosić min. 59 zł.
 • Klubowicz może wykorzystać premię w okresie do 180 dni. Po upływie ww. terminu Premia naliczona z danej transakcji zostaje skasowana, co nie wpływa jednak na Premie naliczone z późniejszych transakcji. Informacja o dacie ważności bonu rabatowego dostępne są na koncie użytkownika.
 • Premia z danej transakcji może zostać wykorzystana po upływie 14 dni od realizacji sprzedaży w ramach danej transakcji. Jako realizację sprzedaży przyjmuje się termin fiskalizacji sprzedaży w ramach danej transakcji. Fiskalizacja sprzedaży następuje w momencie wysłania zamówienia.
 • Wszelkie informacje na temat stanu konta Klubowicza i naliczonej Premii są dostępne po zalogowaniu na konto użytkownika na stronie kasiabutik.pl
 • W przypadku zwrotu towaru z transakcji, w której nastąpiło wykorzystanie Premii (tym w przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klubowicza poprzez zwrot należności uiszczonej za towar), konto Klubowicza zostaje ponownie uznane wartością Premii przypadającą na zwracany towar.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej zmiany wysokości naliczanej Premii, w szczególności poprzez jej podwyższenie. Premia nabyta przed zmianą jej wysokości będzie mogła być wykorzystana na zasadach sprzed jej zmiany.
 • Jeżeli Premia na koncie Klubowicza została naliczona lub wykorzystana niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia części lub całości naliczonej Premii, o czym Klubowicz zostanie poinformowany.
 • Klient traci wykorzystany kod rabatowy Kasia Butik w przypadku: anulowania zamówienia, zwrotu towaru, nieodebrania zamówienia.


IV.    Dane Osobowe

 • Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) – dalej jako "RODO". Administratorem danych osobowych Członka Klubu jest Organizator Klubu.
 • Członek Klubu może zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Polityce Prywatności sklepu kasiabutik.pl
 • Członek Klubu jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Klubu, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych osobowych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.


V.    Zamknięcie klubu. Rezygnacja

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Klubu w każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych przez Klubowiczów.
 • W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu na wszystkich Kartach i kontach klubowiczów zostaje zablokowana możliwość naliczania Premii, co nie narusza uprawnienia Klubowicza do wykorzystania naliczonej na jego koncie Premii w terminie do 180 dni od dokonania poszczególnych transakcji.
 • W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej kasiabutik.pl oraz powiadomienia Klubowiczów w formie pisemnej poprzez portal Facebook lub innej, wybranej przez Organizatora.
 • Fakt zamknięcia lub zawieszenia Klubu przez Organizatora nie uprawnia Klubowicza do dochodzenia w stosunku do Organizatora wypłaty Premii w gotówce.
 • Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie następuje na żądanie Klienta, po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: kasia_butik@wp.pl oraz po wycofaniu zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta klienta, informacji marketingowych oraz handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez kasiabutik.pl


V.    Postanowienia końcowe. Reklamacje.

 • Klubowicz jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanej Premii lub realizacji rabatu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana mailem na: kasia_butik@wp.pl
 • W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).
 • Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Klubowiczom na stronie internetowej www.kasiabutik.pl